|| قصه‌گویی برای طراحی ||

هفته اوّل شهریور ۱۴۰۱

آیا طراحی بدون قصه‌گویی امکان‌پذیر است؟ آیا مــی‌توان گفت با هر طــراحی جدید، یک «قصه جدید» هم متولد می‌شود؟ آیا اساساً طراحی، خود نوعی قصه‌گویی است؟ گفتگو درباره قصه‌گویی، ماهیت قصه‌ها، کارکردشان در جهان ما و همین‌طور رابطه‌ قصه‌گویی با طراحی مملو از پرسش و همین‌طور سرنخ برای طراحی است. این گفتگوها به این پرسش‌ها درباره قصه‌گویی و طراحی اختصاص دارد.