|| طراحی و جادو ||

هفته آخر مرداد‌ماه ۱۴۰۱ 

طــراحی و جادوگری، شـــباهت‌های زیادی به هم دارند. مثلاً، جادوگرها با اســــتفاده از انواع مناسک عجیب و غریب، به بعضی پدید‌ه‌های ظاهــراً بی‌جان، «جان‌بخشــی» می‌کنند و این دقیقا هــمان کاری اســت که طراح‌ها هم انجام می‌دهند. گفتگو درباره جادو، سرنخ‌های متعددی درباره سرشت طراحی و شیوه‌های بهتر طراحی‌ کردن در اختیار ما قرار می‌دهد. این هفته، به امـید یافتن همین سرنخ‌ها، درباره طراحی و جادو گفتگو می‌کنیم.